نحوه تنظیم دی ان اس دامنه های بین المللی، تنظیم دی ان اس دامنه، دی ان اس دامنه بین المللی - وب رمز