فناوری شناسایی یکپارچه – Single Sign On

sso به احراز هویت کاربر گفته میشود که طی آن اجازه ی دسترسی و Login به چندین برنامه نرم افزاری را با استفاده از یک نام و رمز عبور یکسان را می دهد .