معرفی سیستم های جلوگیری از نفوذ (IPS)

در سالهای اخیر و با پیشرفت های روزافزون تکنولوژی و افزایش هک شدن و سرقت اطلاعات، لازم است شرکت ها نسبت به جلوگیری از نفوذ هکرها اقداماتی را انجام دهند .