حیات دامنه آی آر، چرخه زندگی دامنه های آی آر - وب رمز