ایجاد شناسه ایرنیک، ساخت شناسه کاربری در ایرنیک - وب رمز